فرم پرداخت الکترونیک
نام و نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
توضیحات دیگر

ورودی نامعتبر
جمع کل
0 ريالایمیل (*)

ورودی نامعتبر
همراه (*)

ورودی نامعتبر
مبلغ کل (ریال) (*)

ورودی نامعتبر
نحوه پرداختشماره حساب بانك صادرات 0100605144001 وشماره كارت 6037691733144190 و شماره حساب بانك ملت 339470380 شماره كارت 6104337942342062 بنام مجتبي صفارازغندي ميباشد .