مطالب - سي دي كاتالوگ

طراحي cd katalog يكي ديگر از خدماتي است كه به مشتريان عزيز ارائه مي شود . در اين نوع تبليغات تمام خدمات در قالب متن . عكس و فيلم با كار گرافيكي زيبا اجرا و روي سي دي تكثير مي شود .تعدادي از اين نوع كار را براي شركت ثامن صنعت شرق . نيوكالر . ايران توس . كارگاه تدوين پاراميس . حسابداري راد ... را مي توان بر شمرد .

1111cd

RSS