شماره حساب بانك ملت 3394670380 شماره كارت 6104337850181247

بنام مجتبي صفارازغندي ميباشد .