چگونه داماد بیل گیتس شدم؟

یک روز پدرم به من گفت دوست دارم با دختری که من انتخاب میکنم ازدواج کنی .

من گفتم : نه پدر ، من دوست دارم همسر آینده ام را خودم انتخاب کنم. پدرم گفت :اما دختر مورد نظر من دختر بیل گیتس است. من گفتم آهان ،اگر دختر بیل گیتس باشد قبول است.......

پدرم نزد بیل گیتس رفت و گفت برای دخترت شوهری خوب سراغ دارم . بیل گیتس گفت :اما دختر من خیلی کوچک است و برای ازدواج او زود است.

پدرم گفت: اما این مرد که میگویم قائم مقام مدیر عامل بانک جهانی است. بیل گیتس گفت : اگر این طور است قبول میکنم......

پدرم به دیدار مدیر عامل بانک جهانی رفت و به او گفت :یک مرد جوان ولی بسیار باهوش برای قائم مقامی مدیر عامل سراغ دارم. مدیر عامل گفت : ولی من به اندازه کافی قائم مقام و معاون دارم.

پدرم گفت :ولی این مرد داماد بیل گیتس است. مدیر عامل گفت:اوه اگر اینطور است قبول میکنم.

و به این ترتیب معامله جوش خورد .

نتیجه اخلاقی :

خلاقیت چیزی نیست جز توانایی هماهنگ کردن اجزا متفاوت . در حقیقت انسان خلاق چیزی را اختراع نمیکند ، بلکه از ترکیب آن چیزهایی که جلوی چشم همه قرار دارد، محصولی جذاب و عالی تولید میکند.