دخترك مهربانم

مردي روزي از محل كار به خانه بازگشت و ديد كه دختر 3 ساله اش گرانترين كاغذ كادوي

كتابخانه اش را جهت كادو كردن هديه هدر داده است .

باعصبانيت سرش داد كشيد و كودك گريست و به خواب رفت صبح كه پدر از خواب بيدار

شد متوجه شد آن هديه متعلق به خودش بوده است شرمنده شد و دخترش را بغل كرد وقتي

هديه را باز كرد و متوجه شد جعبه خالي است باز سرش داد كشيد و تنبيهش كرد كودك

گريست و گفت من هزاران بوسه داخل جعبه ريخته بودم كه تو آنها را نديدي !!

واقعا چرا؟

 

 

 

 

 

.