عكسهاي طبيعت شمال ايران توسط عكاس آقاي مجتبي رسولي و عكسهاي خراسان توسط عكاس اقاي حميد هاشمي پور گرفته شده است