نمونه هايي از تبليغات محيطي شامل تابلوي سر در مغاذه ها - بيلبرد ايستگاه و اتوبوس شركت واحد - تبليغات در جايگاه هاي سوخت